Make your own free website on Tripod.com
Özgeçmiş
Tiyatro
Jeoloji
Arkeoloji
Fotoğraf
Şiir
Linkler

eylem@veezy.com
Bana her konuda yazabilirsiniz...

Şiirlerimi benim sesimden dinleyin...
Kendi Sesimden Şiirlerim

En son değişiklikleri ile imar yasası ve diğer yönetmelikler
Yasalar ve Yönetmelikler

Jeolojik zaman tablosu ve diğerleri...
Jeolojik Zaman Çizelgesi

İzmir'in jeoloji ve deprem haritaları
İzmir'in Deprem Haritaları
YASALAR VE YÖNETMELİKLER


MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN


(17/06/1938 tarihli ve 3945 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun'nda 28/06/2000 tarih ve 24093 sayılı -1. Mükerrer- Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikleri içermektedir.)

MADDE 1

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde mühendislik ve mimarlık unvan ve salahiyeti ile sanat icra etmek isteyenlerin aşağıda yazılı vesikalardan birine haiz olmaları şarttır.

a) Mühendislik veya Mimarlık tahsilini gösteren Türk yüksek mekteplerinden verilen diplomalar,

b) Programlarının yüksek mühendis veya mimar mektepleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya mimar mektebinden diploma almış olanlara usulüne tevfikan verilecek ruhsatnameler.

c) Türk Teknik Okulu mühendis kısmı ile programlarının buna haklarını koruyor olmaları, muadil olduğu kabul edilen memleket dahilindeki diğer mühendis veya mimar mekteplerinden verilen diplomalar;

d) Programlarının Türk Teknik okul mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar mektebinden diploma almış olanlara usulüne tevfikan verilecek ruhsatnameler.

MADDE 2

Yukarıdaki maddenin (b) ve (d) fıkralarında yazılı ecnebi memleketlerden mezun olanlara ruhsatname verilebilmek için çıktıkları mektebin aslı talebesi olarak tahsil dereceleri geçirmiş ve mektebin bütün tedrisatını muntazaman ve fiilen takip etmiş ve mektepte cari usullere göre geçirilmesi lazım gelen bütün imtihanları bitirmiş bulunmaları şarttır.

MADDE 3

Birinci maddenin (a) ve (b) fıkralarında yazılı vesikaları haiz bulunanlara (yüksek mühendis) veya (yüksek mimar) ve (c) ve (d) fıkralarında yazılı vesikaları haiz bulunanlara da (mühendis) veya (mimar) unvanı verilir. Bu unvanlar diploma veya ruhsatnamelere de derç olunur.

MADDE 4

Mühendislik veya mimarlık tahsilini gösteren Türk veya ecnebi yüksek mekteplerinde cari usullere göre doktora imtihanını vererek buna mahsus diplomayı almış olanlar doktor mühendis unvanını taşırlar.

MADDE 5

Programlarını Türk yüksek mühendis veya yüksek mimar mektebi programlarından düşük ve teknik okul programlarından yüksek olan fakat bulunduğu memleketçe yüksek mekteplerden sayılan bir mühendis veya mimar mektebini 2. maddede yazılı şartlar dairesinde bitirmek suretiyle diploma almış olanlara (mühendis) veya (mimar) şahadetnamesi verilir. Geçen fıkrada yazılı mekteplerden mezun olanlar yüksek mühendis veya yüksek mimar ruhsatnamesi almak istedikleri takdirde yüksek mühendis veya yüksek mimar mektebinin alakalı ihtisas şubeleri ders programları mucibince okumadıkları derslerin imtihanlarını muvaffakiyetle geçirmiş olmaları şarttır.

MADDE 6

Bu kanunda yazılı ruhsatnamenin verilmesi ve mektep arı muadeletlerinin tetkiki ve bu işlerle uğraşacak heyetin teşkili usulleri ve ruhsatnamelerden alınacak harç miktarları alakalı Vekaletlerin mütalaaları alınarak Nafıa Vekaletince hazırlanacak bir nizamname ile tespit olunur.(Harçlara ait hüküm 5587 sayılı Harçlar Kanununun 126. maddesiyle kaldırılmıştır.)

MADDE 7

1 inci maddede sayılan diploma ve belgelerden birine sahip olmayanlar Türkiye'de mühendis veya mimar unvanı ile çalışamazlar. Mühendis ve mimarların uzmanlık gerektiren mühendislik ve mimarlık hizmetleri için 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda belirtilen uzman mühendis veya uzman mimar belgesine sahip olmaları gereklidir.

Kurumlar, kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler; yapacakları veya yaptıracakları mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin önemi ve özelliğine göre ülke çapında depreme dayanıklı çağdaş bir yapılaşmanın sağlanmasını teminen uzman mühendis veya uzman mimar çalıştırabilirler veya çalıştırılmasını isteyebilirler.

MADDE 8

Yukarıdaki madde hükümlerine aykırı harekette bulunanlar 50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasıyla ve tekerrürü halinde para cezasıyla beraber ayrıca bir aydan üç aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. Birinci maddede yazılı diploma ve ruhsatnameye haiz olmayanları, bu vesikaları haiz olanlara mahsus unvan ve salahiyetle işlerinde kullanan kimselerle hükmü şahsiyetlerin mümessilleri de aynı suretle cezaya mahkum edilirler.

MADDE 9

Devlet daire ve müesseseleriyle belediye hizmetlerinde bulunan yüksek mühendis,yüksek mimar, mühendis,mimar ve fen memurları çalışma saatleri dışında bile olsa ücretli veya ücretsiz hususi surette sanatlarını icra edemezler. Ancak serbest meslek erbabı bulunmayan ve mahallin belediye ve nafıa idarelerinin müracaatı ve büyük mülkiye amirinin muvafakatiyle zaruret bulunduğu tahakkuk eden yerlerde tasdik ve murakabesi kendilerine veya mensup oldukları mahalli idarelere ait olmayan, memleketin ümranıyla alakalı hususi mesleki işleri devamlı olmamak ve hariçte yazıhane açmamak ve asıl vazifelerinin çalışma saatleri dışında yapmak şartıyla birinci fıkrada yazılı memurlar iş kabul edebilirler. Profesörlük, öğretmenlik ve doçentlik birinci fıkrada yazılı memnuyet hükmünden müstesnadır.

MADDE 10

1035 ve 3077 sayılı kanunlar ilga edilmiştir.

MUVAKKAT MADDE

3077 sayılı kanunun nesrinden evvel 1035 sayılı kanuna göre ruhsatnameler yüksek mühendis veya yüksek mimarlık unvanıyla verilecek ruhsatnameler hükmünde olup bu kanunun neşrinden itibaren en çok altı ay içinde bu mühendis ve mimarlar diploma ve ruhsatnamelerini yeni unvanlarına göre değiştirmek mecburiyetindedirler.

MADDE 11

Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

MADDE 12

Bu kanun hükümlerinin icrasına icra Vekilleri Heyeti memurdur.


Bilgisayarıma indir...Kaydet


Yasa Başlıklarına Dön ...................... Sayfanın Başına DönSayfa tasarım © Eylem Selen - Ekim 2000