Make your own free website on Tripod.com
Özgeçmiş
Tiyatro
Jeoloji
Arkeoloji
Fotoğraf
Şiir
Linkler

eylem@veezy.com
Bana her konuda yazabilirsiniz...

Şiirlerimi benim sesimden dinleyin...
Kendi Sesimden Şiirlerim

En son değişiklikleri ile imar yasası ve diğer yönetmelikler
Yasalar ve Yönetmelikler

Jeolojik zaman tablosu ve diğerleri...
Jeolojik Zaman Çizelgesi

İzmir'in jeoloji ve deprem haritaları
İzmir'in Deprem Haritaları
YASALAR VE YÖNETMELİKLER


YAPI DENETİM KURULUŞLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
GENEL ŞARTLARI


R.G. Sayısı:24105
R.G. Tarihi:10.07.2000


A- SİGORTANIN KAPSAMI

A.1- Sigortanın Konusu

Bu sigorta, yapı denetim kuruluşlarının denetimleri altında T.C. sınırları içinde inşa edilen ve sigorta sözleşmesinde tanımlanan yapı veya yapı grubunun fen ve sanat kurallarına aykırı yapılması nedeni ile yapının taşıyıcı sisteminde meydana gelen yapı hasarlarından kaynaklanan zararlardan dolayı
595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre bu kuruluşlara düşen hukuki sorumluluğu aşağıdaki şartlarla temin eder.

A.2- Sigorta Sözleşmesinin Kapsamı

Sigorta sözleşmesi, sigortalının yapı denetimi kuruluşu sıfatıyla yapım faaliyetlerini ve bu işlerde kullanılan malzemelerin standartlara uygunluğunu denetlemek ve jeoteknik raporlar ile uygulama projelerini kontrol etmekle yükümlü olduğu ve denetim faaliyetlerinin her aşamasında diğer yapı sorumluları ile birlikte tutanak tanzim etmek, gerektiğinde raporlar düzenlemek ve bunların birer nüshasını ilgili idareye vermek zorunda olduğu yapı veya yapı grubunda meydana gelecek hasar dolayısıyla ortaya çıkacak olan sorumluluğunu söz konusu yapı veya yapı grubuna ilişkin yapım maliyeti ile sınırlı olmak üzere temin eder. Her bir yapı veya yapı grubu için ayrı bir sigorta sözleşmesi düzenlenmesi esastır.

A.3- Sigorta Sözleşmesinin Süresi ve Teminatın Başlaması

Bu sigorta, yapının kullanım izin belgesinin alındığı tarihte veya kullanma izninin alınması için ilgili valilik veya belediyeye müracaattan itibaren 30 gün sonra öğlen saat 12:00'de başlar, başlama tarihinden itibaren on yıl sonra öğlen saat 12:00'de sona erer.

A.4- Sigorta Bedelinin Hesaplanması

Sigorta bedeli, poliçede belirtilen ada, pafta ve parsel üzerine inşa edilecek yapının, yapı inşaat alanının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından ilan edilen tebliğde belirlenen, binaların yapı yaklaşık birim maliyeti ile çarpımından elde edilen bedeldir.

Yapım süresi birden fazla takvim yılını kapsayan yapıların sigorta bedeli, her takvim yılı için hesaplanan yapı yaklaşık maliyeti olarak belirlenir. Nihai sigorta bedeli her takvim yılı için ayrı ayrı belirlenen sigorta bedellerinin toplamıdır.

A.5- Teminat Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki haller dolayısıyla uğranılan maddi zarar sigorta teminatının dışındadır.

A.5.1. Yapının projelendirilmesine esas yönetmelik ve standartlarda beklenenin ötesinde etkilerle oluşan doğal afetlerden dolayı meydana gelen yapı hasarları,

A.5.2. Yapının taşıyıcı sisteminde meydana gelen hafif yapı hasarları ile yapının taşıyıcı sisteminden kaynaklanmayan yapı hasarları,

A.5.3. Yapı kullanma izni alındıktan sonra yapı sahibinin ilgili idareden izin almadan, yapıda, yapının taşıyıcı sistemini etkileyecek değişiklikler yapması,

A.5.4. Sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişi veya kişilerin kasdı,

A.5.5. Üçüncü kişilerin eylemlerinden doğacak zarar ve zıyan,
A.5.6. Yapı denetim kuruluşunun yazılı ihtarına rağmen yapı sahibi tarafından önlemi alınmayan, parsel dışında meydana gelen ve yapıda hasar oluşturan yer kayması, çığ düşmesi, kaya düşmesi ve sel baskını,

A.5.7. Kullanımdan veya aşınma, yıpranma, paslanma ve çürüme ve bakımsızlıktan doğan hasarlar,

A.5.8. Taşıyıcı sistemi etkilemeyen estetik kusurlarla, kullanım kaybı, kar kaybı, kira kaybı, üretim kaybı gibi dolaylı zararlar,

A.5.9. Bir sözleşmenin ifasına veya özel bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının yasal sorumluluk ölçüsünü aşan talepler,

A.5.10. Taşınabilir muhteviyatta meydana gelen her türlü zıya ve hasar,

A.5.11. Bedeni zararlar,

A.5.12. Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun, olmasın), iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen bütün hasarlar,

A.5.13. Kamu otoritesinin tasarrufları sonucu ortaya çıkan hasarlar,

A.5.14. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayıcı radyasyonlardan veya radyoaktivite bulaşmalarının ve bunların getirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün hasarlar.
(Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışımı "füzyon" olayını da kapsar.)

A.5.15. Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün hasarlar,

A.5.16. Manevi tazminat talepleri.

B- HASAR VE TAZMİNAT

B.1- Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalının Yükümlülükleri

Sigortalı veya yapı sahibi, sigorta teminatı kapsamına girebilecek herhangi bir hasarın gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

B.1.1. Sorumluluğunu gerektirecek bir olaydan haberdar olduğu andan itibaren 15 gün içinde durumu sigortacıya ihbar etmek,

B.1.2. Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak, rizikonun gerçekleşmesi halinde zararı önlemeye ve azaltmaya yönelik tedbirler almak, (Alınan tedbirlere ilişkin masraflar, bu tedbirler sonuçsuz kalmış olsa bile sigortacı tarafından ödenir.)

B.1.3. Sigortacı veya yetkili kıldığı kimselerin makul amaçlarla ve uygun şekillerde hasara uğrayan yapılara girmesine, bunları teslim almasına, muhafaza altına almasına ve zararı önlemeye yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermek,

B.1.4. Zorunlu haller dışında hasar konusu yer ve şeylerde bir değişiklik yapmamak,

B.1.5. Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi makul bir süre içinde sigortacıya vermek,

B.1.6. Sigortacının talebi üzerine olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçların tespitine, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri sigortacının inceleme ve araştırmasına müsaade etmek, istenilen belgeleri gecikmeksizin vermek,

B.1.7. Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollar ile bir tazminat talebi ile karşı karşıya kaldığı takdirde zarar talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek,

B.1.8. Sigorta konusu ile ilgili başka bir sözleşme varsa bunları sigortacıya bildirmek. Sigortalı, sigortacının yazılı izni olmadıkça tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmayıp, zarar görene herhangi bir tazminat ödemesinde bulunamaz.

B.2- Rizikonunun Gerçekleşmesi Halinde Sigortacının Hakları

Sigortacı yapı sahibi tarafından yapılan hasar ihbarı üzerine;

B.2.1. Tazminat talebinde bulunan yapı sahibi ile doğrudan doğruya temasa geçerek anlaşma yapmak,

B.2.2. Sigortacı veya yetkili kıldığı kimseler hasara uğrayan yapıya girme veya yetkili kıldığı kimselerin girmesini isteme, zararı azaltmak için gerekli tedbirleri almak,

B.2.3. Meydana gelen yapı hasarı onarımının veya inşasının kendisinin tayin ettiği yapı sorumluları tarafından yapılmasını istemek hakkına sahiptir.

B.2.4. Sigorta konusu olan yapı hasarlı olsun olmasın, sigortacının onayı olmadıkça ne kısmen ne de tamamen sigortacıya bırakılamayacağı gibi, bu madde hükümlerine göre sigortacının teminat altına alınan yapılara girmiş, bu yapıları teslim almış, bunlara el koymuş veya bunları muhafaza altına almış olması yapı sahibinin hasarlı yapıyı bırakmasına ilişkin herhangi bir isteğini kabul ettiğine delil teşkil etmez.

B.3- Hasar Tespitinde Hakem Bilirkişilik Müessesesi

Sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasar dolayısıyla uğranılan zarar miktarı taraflar arasında yapılacak anlaşmayla tespit edilir. Taraflar anlaşamadıkları takdirde, zarar miktarı uzman mühendisler veya teknisyenler arasından seçilecek hakem-bilirkişi olarak adlandırılan bilirkişiler tarafından, aşağıdaki hükümlere tabi olmak üzere tespit edilir:

B.3.1. İki taraf tek hakem-bilirkişi seçiminde anlaşamadıkları takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkişisini tayin eder ve bu hususu noter eliyle diğer tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkişiler tayinlerinden itibaren 7 gün içerisinde ve incelemeye geçmeden evvel bir üçüncü tarafsız hakem-bilirkişi seçerler ve bunu bir tutanakla tesbit ederler. Üçüncü hakem bilirkişi ancak taraf hakem-bilirkişilerinin anlaşamadıkları hususlarda, anlaşamadıkları hadler dahilinde kalmak ve buna münhasır olmak kaydıyla karar vermeye yetkilidir. Üçüncü hakem-bilirkişi kararını müstakil bir rapor halinde verebileceği gibi, diğer hakem-bilirkişilerle birlikte bir rapor halinde de verebilir. Hakem-bilirkişi raporları taraflara aynı zamanda tebliğ edilir.

B.3.2. Hakem-bilirkişi raporlarının beher ünite için tespit edilecek hasar miktarlarından başka hasarın belli veya muhtemel sebebini, hasarlı kıymetlerin değerini, tamir veya başka hususlar için faydalanılabilecek enkazın ağırlığını ve değerini de ihtiva etmesi gereklidir.

B.3.3. Taraflardan herhangi biri diğer tarafça yapılan tebliğden itibaren
15 gün içerisinde hakem-bilirkişisini tayin etmez yahut taraf hakem-bilirkişiler üçüncü hakem-bilirkişinin seçimi hususunda 7 gün içerisinde anlaşamazlar ise, taraf hakem-bilirkişisi veya üçüncü hakem-bilirkişi taraflardan birinin talebi üzerine hasar mahallindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkeme başkanı tarafından tarafsız ve mütehassıs şahıslar arasından seçilir.

B.3.4. Her iki taraf üçüncü hakem-bilirkişinin (bu şahıs ister hakem-bilirkişilerince, ister yetkili mahkeme başkanı tarafından seçilecek olsun) sigortacının veya sigortalının ikamet ettiği veya hasarın meydana geldiği mahal dışından seçilmesini isteme hakkını haizdirler ve bu isteğin
yerine getirilmesi gereklidir.

B.3.5. Hakem-bilirkişiler ölür, vazifeden çekilir veya reddedilir ise ayrılan hakem-bilirkişi yerine yenisi aynı usule göre ve tesbit muamelesine kaldığı yerden devam edilir. Sigortalının ölümü, tayin edilmiş bulunan hakem-bilirkişinin vazifesini sona erdirmez. İhtisas yokluğu sebebiyle
hakem-bilirkişilere yapılacak itiraz, bu şahısların öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde yapılmadığı takdirde itiraz hakkı düşer.

B.3.6. Hakem-bilirkişiler incelemelerinde tamamen serbesttirler.

B.3.7. Hasar miktarının tespiti zımında hakem-bilirkişiler gerekli görecekleri deliller ile hasar tespitine yarayacak kayıt ve belgeleri isteyebilir ve hasar mahallinde incelemede bulunabilirler.

B.3.8. Hakem-bilirkişi veya hakem-kişiler, yahut üçüncü hakem-bilirkişinin hasar miktarı hususunda verecekleri kararlar kesindir, tarafları bağlar. Eğer hasar miktarı taraflarca tespit edilmemişse bir hakem-bilirkişi kararına dayanmadan sigortacıdan tazminat talep ve dava edilemez.

B.3.9. Taraflar tazminat miktarı hususunda anlaşmadıkça alacak ancak hakem-bilirkişi kararı ile muaccel olur ve zaman aşımı kesin raporun taraflara tebliği tarihinden evvel işlemeye başlamaz.

B.3.10. Taraflar kendi hakem-bilirkişilerinin ücret ve masraflarını öderler. Üçüncü hakem-bilirkişinin ücret ve masrafları taraflarca yarı yarıya ödenir.

B.4- Tazminatın Hesabı

B.4.1. A.3 maddesinde belirtilen süre içinde yapının ağır hasar görmesi ve yıkılması halinde zarar, hasarın meydana geldiği yıl için geçerli olan yapı yaklaşık maliyeti esas alınmak suretiyle, güçlendirme gerektiren orta hasar halinde ise yine hasarın meydana geldiği yıl için geçerli olan yapı yaklaşık maliyeti esas alınmak suretiyle proje müellifince belirlenen ve ilgili idarece onaylanan keşif bedeli üzerinden saptanır.

B.4.2. Sigortacı, talep edilen tazminat ve giderler ile ilgili tespit tutanağı veya bilirkişi raporunun ve gerekli belgelerin sigortacının merkez veya şubelerinden birine iletilmesinden itibaren ve iki ay içerisinde gerekli incelemeleri tamamlayıp zarar ve tazminat miktarını tespit eder ve yapı
sahibine bildirir. Zararın tespit edilmesinden sonra, sigortalının tazminatın ödenmesini talep hakkı doğar ve tazminat ödenir hale gelir.
B.4.3. Sigortacı ödediği tazminat tutarınca hukuken sigortalı yerine geçer. Sigortalı, sigortacının açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermekle zorunludur.

B.4.4. Sigorta edilmiş rizikonun gerçekleşmesi ile yapının ağır hasara uğraması veya yıkılması halinde sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli rizikonun gerçekleştiği belirtilen tarihten itibaren, ödenen tazminat tutarı kadar eksilir.

B.5- Yapı Sahibinin Hakkının Korunması,
Sigortacının Sigortalıya Rücu Hakkı Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller yapı sahibine karşı ileri sürülemez.

Diğer taraftan, başlıca;

B.5.1. Yapım süresinde kanun ve yönetmeliklerde belirtilen fen ve sanat kurallarında yapılan bir değişiklik nedeniyle yapının inşasında veya projelerinde bir takım yeni düzenlemelerin yapılması gerekliliği sigortalı tarafından bilinmesine veya gerekli özenin gösterilmesi halinde bilinecek olmasına rağmen bu düzenlemeler yapılmamış,

B.5.2. Proje müellifi, şantiye şefi veya yapı müteahhidi kusurlu bulunmuş,

B.5.3. Sigortalının rizikonun gerçekleşmesi halinde B.1 maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı zarar miktarında bir artış meydana gelmiş olması hallerinde, ödemede bulunan sigortacı sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği miktarı sigortalıya rücu eder.

C- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1- Sigorta Ücretinin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması

C.1.1. Sigorta primleri aşağıda belirtilen esaslara göre uygulama yılı itibariyle yapı yaklaşık maliyeti üzerinden hesaplanır.
C.1.1.1. Yapı ruhsatı alınmadan önce yapı yaklaşık maliyetinin %20 sine (yapı bodrumlu ise %25 ine),

C.1.1.2. Yapının taşıyıcı sisteminin inşaatına başlanmadan önce yapı yaklaşık maliyetinin %40 ına (yapı bodrumlu ise %35 ine),
C.1.1.3. Yapının sıvaya hazır hale getirilmesinden önce yapı yaklaşık maliyetinin %20 sine,

C.1.1.4. Yapının kalan kısımlarına başlanmadan önce yapı yaklaşık maliyetinin %20 sine tekabül eden primler yapı sahibi tarafından yapı denetim hesabına yatırılan yapı denetim kuruluşu hizmet bedelinin içinde yer alır ve ilgili idare tarafından içinde bulunulan ay sonu itibariyle sigorta şirketinin hesabına aktarılır. Primler bu şekilde peşin olarak ödenmiş olur.

C.2- Sigortalının Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

C.2.1. Sigortacı, bu sigortayı sigortalının rizikonun gerçek durumunu bildirmek üzere, teklifname, poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanarak kabul etmiştir.

C.2.2. Sigortalının beyanının gerçeğe aykırı ve eksik olması halinde, sigortacının sözleşmeyi daha ağır şartlarda yapmasını gerektirecek durumlarda sigortacı durumu öğrendiği andan itibaren sekiz gün içerisinde prim farkının ödenmesini sigortalıya ihtar eder. Sigortalı ihtarın tebliği tarihini izleyen sekiz gün içinde talep olunan prim farkını ödemez veya ödemeyeceğini
bildirirse sözleşme feshedilmiş olur.

C.2.3. Sigorta ettirenin kasıtlı davrandığı anlaşıldığı takdirde, sigortacı sözleşmeden cayabilir ve prime hak kazanır.

C.2.4. Sigortacı poliçenin feshedilmesi halinde durumu bir yazı ile ilgili Bakanlık, yapı sahibi ve Denetim Komisyonlarına bildirir.
Gerçeğe aykırı beyan rizikonun gerçekleşmesinden sonra öğrenilmemişse, bu zarardan dolayı ödenmiş ve ödenecek tazminatın;
C.2.4.1. Gerçeğe aykırı beyanın kasten yapılmış olması halinde tamamı için,

C.2.4.2. Kasıt olmaması halinde ise ödenecek tazminatın, alınan primle alınması gereken prim arasındaki oran kadar kısmı dışında kalan miktar için sigortalıya rücuda bulunulur.

C.2.5. Süresinde kullanılmayan cayma ve prim farkını talep etme hakkı düşer.

C.3- Sigortalının Yapım Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü

C.3.1. Sözleşmenin yapılmasından sonra teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan hususların sigortalı tarafından sigortacının sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek mahiyette değiştirilmesi halinde sigortalı bu değişikliği öğrenir öğrenmez, en geç sekiz gün içinde sigortacıya ihbarla yükümlüdür. Sigortacı durumu öğrendiği andan itibaren sekiz gün içinde prim farkının ödenmesi hususunu sigorta ettirene ihtar eder.
Sigortalı, ihtarın tebliğ tarihini takip eden sekiz gün içinde talep olunan prim farkını ödemez veya ödemeyeceğini bildirirse sözleşme feshedilmiş olur.

Sözleşmenin feshi halinde, prim iade olunur.

Prim farkının süresinde istenilmemesi halinde fesih hakkı düşer.

Sözkonusu değişikliklere ilişkin ihbar yükümlülüğünün yerine getirilmesinden sonra meydana gelen olaylardan dolayı ödenmiş veya ödenecek tazminatlar için değişikliğin bildirilmemesinin kasıtlı olup olmamasına göre C.2 maddesinin sigortacının rücu hakkına ilişkin (4.1) ve (4.2) fıkraları hükümleri uygulanır.

Sigorta süresi içinde meydana gelen değişikliklerin daha az prim alınmasını gerektirdiği anlaşılır ise, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre bulunacak prim farkı sigorta ettirene iade olunur.

C.3.2. Sigortalı yapı süresinde;

C.3.2.1. İnşaatın başlama, bitiş ve kullanma izinlerini, izin tarihinden,

C.3.2.2. Proje müelliflerinin, şantiye şefinin ve yapı müteahhidinin, görev ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini, varsa kusurlarını öğrendiği veya öğrenmesi gerektiği tarihten,
C.3.2.3. Yapı projesinde, yapı inşa tekniğinde ve inşaat alanında olacak değişiklikleri, değişiklik tarihinden;
C.3.2.4. Yapının kullanma izninden önce projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair kullanma izninden önce ilgili idareye verilen rapor ve raporları birer örneğini ilgili idareye veriliş tarihinden

itibaren en geç sekiz gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

C.3.2.5. Sigortalı Yapım faaliyetlerini ve bu işlerde kullanılan malzemelerin standartlarına uygunluğunu denetlemekle ve jeoteknik raporlar ile uygulama projelerini kontrol etmekle yükümlüdür. Sigortalı faaliyetlerinin her aşamasında diğer yapı sorumluları ile birlikte tanzim edeceği tutanak ve raporlardan bir nüshasını sigorta şirketlerine vermekle yükümlüdür.

C.4- Sigortalının Denetim Görevinden Ayrılması

Sözleşme süresinde Denetim Kuruluşunun poliçede belirtilen yapının denetimi görevinden ayrılması halinde sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin sözleşmeden doğan hak ve borçları yeni hak sahibine geçer. Değişiklik halinde, sigorta ettiren ve sigortacının varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Sigortacı değişikliği, yeni hak sahibi de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleşmeyi feshedebilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer. Kullanım izninden önceki fesihlerde prim, uygulama yılına ait yapı yaklaşık maliyeti üzerinden hesaplanarak sigorta ettirene iade edilir. Fesihler ilgili idareye de bildirilir.

C.5- Vergi, Resim ve Harçlar

Sigorta sözleşmesine bedeline veya primine ilişkin olarak mevcut ve ileride konulacak vergi, resim ve harçlar sigorta ettiren tarafından ödenir.

C.6- Tebliğ ve İhbarlar

Sigortalının ihbar ve tebliğleri sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla yapılır.

Sigorta şirketinin ihbar ve tebliğleri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine, bu adreslerin değişmiş olması halinde ise sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye bildirilen son adresine aynı şekilde yapılır. Taraflara imza karşılığı olarak elden verilen mektup veya telgraf ile yapılan ihtar ve tebliğler de taahhütlü mektup hükmündedir.

C.7- Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması

Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler sigorta ettirene ait öğrenecekleri ticari ve mesleki sırların saklı tutulmasından doğacak zararlardan sorumludurlar.

C.8- Yetkili Mahkeme

Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle açılacak davalarda yetkili mahkeme, yapı denetim kuruluşunun sorumluluğuna konu olan yapının bulunduğu yer mahkemeleridir.

C.9- Zamanaşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zamanaşımına uğrar.

C.10- Yürürlük

İşbu genel şartlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


YAPI DENETİM KURULUŞLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
TARİFE VE TALİMATI

A. TARİFE

Sigorta fiyatı, sigorta bedelinin yüzde 1.3 üdür.

B. PRİMİN TESPİTİ

Sigorta primi Yapı Denetim Kuruluşları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarındaki esaslara göre saptanacak sigorta bedeline yukarıda belirtilen fiyatın uygulanması ile belirlenir.

C. UYGULAMA TALİMATI

C.1) Yapı denetim kuruluşunun görevinden ayrılması veya uzaklaştırılması durumunda yapı denetim kuruluşuna herhangi bir prim iadesi yapılmaz.

C.2) Sigorta Ücretinin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması

2.1. Prim genel şartlardaki esaslar dahilinde tamamen ödenmedikçe sigortacının sorumluluğu
başlamaz.

2.2. Yapı inşaat süresinde yapı denetim kuruluşunun değişmesi halinde yeni yapı denetim kuruluşunun sorumluluk sigortası primi, sorumluluğun başladığı ana kadarki yapılan işlerin maliyeti, yapı yaklaşık maliyetinden düşülerek bulunan bedel ile tarife fiyatının uygulanması ile hesaplanır. Daha önceki alınan primle alınması gereken prim arasındaki fark ayrıca tahsil edilir.

D. ACENTE KOMİSYONU
Sigorta şirketleri tarafından acentelere, prim tutarının en fazla %10 u oranında komisyon ödenir. Acentelere bunun dışında teşvik komisyonu, kar komisyonu veya diğer herhangi bir isim altında ödeme yapılmaz.

E. YÜRÜRLÜK
Bu tarife ve talimatlar Yapı Denetim Kuruluşları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe girer.

-- o --


Bilgisayarıma indir...Kaydet


Yasa Başlıklarına Dön ...................... Sayfanın Başına DönSayfa tasarım © Eylem Selen - Ekim 2000