Make your own free website on Tripod.com
Özgeçmiş
Tiyatro
Jeoloji
Arkeoloji
Fotoğraf
Şiir
Linkler

eylem@veezy.com
Bana her konuda yazabilirsiniz...

Şiirlerimi benim sesimden dinleyin...
Kendi Sesimden Şiirlerim

En son değişiklikleri ile imar yasası ve diğer yönetmelikler
Yasalar ve Yönetmelikler

Jeolojik zaman tablosu ve diğerleri...
Jeolojik Zaman Çizelgesi

İzmir'in jeoloji ve deprem haritaları
İzmir'in Deprem Haritaları
YASALAR VE YÖNETMELİKLER


YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ


R.G. Sayısı : 24060
R.G. Tarihi : 26.05.2000


BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; yapı denetiminin uygulama esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; yapı denetim kuruluşları ile yapı denetim komisyonlarının çalışması ve sınıflandırılmasına, yapı sorumlularına izin belgesi verilmesi ve sicillerinin tutulmasına, yapı denetim hesabı ile hizmet bedellerinin ödeme şekline ve yapılara sertifika verilmesine dair usul ve esasları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 10/4/2000 tarihli ve 24016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince hazırlanmıştır. Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde belirtilen tanımlar bu Yönetmelik için de aynen geçerlidir.


İKİNCİ BÖLÜM
Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması

Madde 4- Yapı denetim kuruluşları, denetim hizmeti verecekleri yapının; kat adedi, inşaat alanı, önemi ve kullanım özelliği ile kuruluşun çalıştırmak zorunda olduğu asgari personel ve ekipman dikkate alınarak üç sınıfa ayrılmıştır.

a) A sınıfı yapı denetim kuruluşları:

A sınıfı yapı denetim kuruluşu bünyesinde asgari;

İnşaat kontrolu: En az ikisi uzman inşaat mühendisi, biri uzman mimar olmak şartı ile beş uzman İnşaat mühendisi veya uzman mimar,
Proje kontrol: Yapı statiği ve betonarme-ahşap-çelik sistem hesabı konusunda uzman üç inşaat mühendisi,
Tesisat Projesi ve tesisat kontrolu: Üç uzman makina ve iki uzman elektrik mühendisi,
Kontrol mühendisleri: Yirmi inşaat mühendisi veya mimar, on makina ve beş elektrik mühendisi,
Yardımcı kontrol elemanları: Yirmi inşaat, on makina ve beş elektrik, teknik öğretmen veya tekniker veya teknisyeni,

7 nci maddede belirtilen istihdam sürecine bağlı olarak bulundurmak zorundadır.

A sınıfı yapı denetim kuruluşları; denetledikleri toplam yapı inşaat alanı 600.000 m2'yi geçmemek üzere, kat sınırına bağlı olmaksızın, "Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ"de açıklanan her sınıftaki yapıların denetimini yapma yetkisine sahiptirler.

A sınıfı yapı denetim kuruluşunun denetleyebileceği toplam yapı inşaat alanı, asgari kadroya ilave her bir uzman inşaat kontrolu ve buna bağlı dört kontrol mühendisi ve dört yardımcı kontrol elemanına karşılık, 120.000 m2 ilave yapı inşaat alanı olmak üzere, kuruluşun talebi üzerine yapı denetimi üst komisyonundan alınacak izinle artırılabilir.

A sınıfı yapı denetim kuruluşları ülke genelinde denetim yapabilirler.

b) B sınıfı yapı denetim kuruluşu:

B sınıfı yapı denetim kuruluşları asgari;

İnşaat kontrolu: En az biri uzman inşaat mühendisi, biri uzman mimar olmak şartı ile üç uzman inşaat mühendisi veya uzman mimar,
Proje kontrol: Yapı statiği ve betonarme-ahşap-çelik sistem hesabı konusunda uzman bir inşaat mühendisi,
Tesisat Projesi ve tesisat kontrolu : İki uzman makina ve bir uzman elektrik mühendisi,
Kontrol mühendisleri: On iki adet inşaat mühendisi veya mimar, altı makina ve üç elektrik mühendisi,
Yardımcı kontrol elemanları: On iki inşaat, altı makina ve üç elektrik, teknik öğretmen veya tekniker veya teknisyeni,

7 nci maddede belirtilen istihdam sürecine bağlı olarak bulundurmak zorundadır.

B sınıfı yapı denetim kuruluşları; denetledikleri toplam yapı inşaat alanı 360.000 m2'yi geçmemek üzere, bodrum katları hariç on beş kata kadar yukarıda adı geçen Tebliğ'de açıklanan (I), (II), (III) ve (IV) üncü sınıflardaki yapıların denetimini yapma yetkisine sahiptirler.

B sınıfı yapı denetim kuruluşları, kuruldukları il ile bu ile komşu en çok dört ilde denetim yapabilirler.

c) C sınıfı yapı denetim kuruluşu:

C sınıfı yapı denetim kuruluşları asgari;

İnşaat kontrolu: Bir uzman inşaat mühendisi veya uzman mimar,
Proje kontrol: Yapı statiği ve betonarme-ahşap-çelik sistem hesabı konusunda uzman bir inşaat mühendisi,
Tesisat Projesi ve tesisat kontrolu: Bir uzman makina ve bir uzman elektrik mühendisi,
Kontrol mühendisleri: Dört inşaat mühendisi veya mimar, iki makina ve bir elektrik mühendisi,
Yardımcı kontrol elemanları: Dört inşaat, iki makina ve bir elektrik teknik öğretmen veya tekniker veya teknisyeni,

7 nci maddede belirtilen istihdam sürecine bağlı olarak bulundurmak zorundadır.

C sınıfı yapı denetim kuruluşları; denetledikleri toplam yapı inşaat alanı 120.000 m2'yi geçmemek üzere, bodrum katları hariç, on kata kadar, yukarıda adı geçen Tebliğ'de açıklanan (I), (II) ve (III) üncü sınıflardaki yapıların denetimini yapma yetkisine sahiptirler.

C sınıfı yapı denetim kuruluşları, yalnızca kuruldukları ilin hudutları içerisinde denetim yapabilirler.

Yapı Denetim Kuruluşlarına İzin Belgesi Verilmesi

Madde 5- Yapı denetim kuruluşlarına, talepleri üzerine, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen koşulları yerine getirmeleri halinde, sınıflarına göre yapı denetim üst komisyonunca, bu Yönetmeliğin eki Örnek-1'e uygun, izin belgesi verilir. Ancak sınıf değiştirmek isteyen yapı denetim kuruluşunun müracaatı halinde, teknik personel açısından gerekli değerlendirme yapılarak sınıfı değiştirilir.

Yapı denetimi izin belgesi alabilmeleri için, yapı denetim kuruluşunun Bakanlığa müracaatla;

a) Kuruluşun ödenmiş sermayesinin en az %51 hissesinin uzman mühendis veya uzman mimarlara ait olduğunu gösteren ticaret sicil gazetesini,

b) Uzman mühendis ve uzman mimarların, ilgili mühendislik ve mimarlık meslek odalarından alacakları uzmanlık belgelerini, ayrıca kuruluşta sözleşmeli olarak görev alan uzman mühendis ve uzman mimarların, bu kuruluşta çalışacaklarına dair Örnek-2a'ya uygun, hissedarların ve yöneticilerin Örnek-2b'ye uygun taahhütnamelerini,

c) Ticaret ve/veya sanayi odasına kayıt belgesini,

d) Denetim yapmak istedikleri illerin listesini, vermeleri gerekmektedir.

Pilot firma bir Türk firması olmak şartı ile yapı denetim kuruluşları, bu konuda görev yapan yabancı kuruluşlarla ortak girişimde bulunabilirler.

Bu belgelerden herhangi birinin, gerçeğe aykırı düzenlendiği izin belgesi verildikten sonra anlaşıldığı takdirde izin belgesi iptal edilir ve ayrıca ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.

Yapı Denetim Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları

Madde 6- Yapı denetim kuruluşu, öncelikle, proje müellifince yapılan uygulama projesinin;

a) Temel sisteminin, jeoteknik etüt raporuna uygun seçildiğini,

b) Taşıyıcı sistemin, öncelikle TS 500'e ve 2/9/1997 tarihli ve 23098 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1/1/1998 tarihinden itibaren
yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik"e göre projelendirildiğini,

c) 8/5/2000 tarihli ve 24043 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği"ne ve Bakanlıkça hazırlanan mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esaslarına, imar planına, diğer yönetmelik, şartname ve ulusal veya uluslararası standartlara uygunluğunu, belirler.
Yapı denetim kuruluşu; temel tasarımı ile zemin-temel-yapı etkileşiminin irdelenmesinde kullanılacak zemin özellikleri ve zeminin fiziksel parametrelerinin tayini amacıyla, imar planlarına esas jeolojik etüt raporlarında belirtilen risk durumuna göre tanımlanan mühendislik hizmetlerini içeren standartta ve Bakanlıkça hazırlanan "Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar"a uygun olarak ve ilgili mühendislerce düzenlenen jeoteknik etüt raporunu statik hesaptan sorumlu proje müellifi inşaat mühendisinden ister. Yapı denetim kuruluşu, varsa bu raporlarda tespit edilen eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesini sağlar.

d) Yapı denetim kuruluşu, yapım süresince, yapıda kullanılan her türlü malzemenin ve imalatın standart ve şartnamelere uygunluğunu, başta beton, demir ve taşıyıcı duvar elemanları ile ahşap-çelik sistemlerde düğüm noktası teşkili olmak üzere bu imalatları, standardında belirtilen usul ve esaslara göre test ederek, test raporlarını ilgili idareye gönderir.

e) Beton kalıbı ve demir teçhizatı kontrol edilip bu Yönetmelik eki Örnek-4a'ya uygun tutanak düzenlenmeden beton dökümüne izin verilmez. Beton, yapı denetim kuruluşunun yardımcı kontrol elemanlarının sürekli gözetiminde dökülür. Beton numuneleri, mutlaka döküm yerinde ve sorumlu mühendis veya mimar ile birlikte deneyi yapacak laboratuvar teknisyeni tarafından alınır. Beton dökümünü müteakip Örnek-4b'ye uygun tutanak düzenlenir.

f) Beton, demir ve taşıyıcı duvar elemanı numuneleri ile ahşap-çelik sistemlerde düğüm noktası teşkili, Bakanlıkça veya Türk Standartları Enstitüsünce yeterliliği kabul edilen yapı denetim kuruluşunun bünyesinde veya özel kuruluşlarda veya kamu kuruluşlarında kurulmuş laboratuvarlarda test ettirilir. Bu laboratuvarlar, her yıl en az bir defa olmak üzere Bakanlık veya Türk Standartları Enstitüsünce denetlenir ve bunlara yeterlik belgesi verilir.

g) Yapı denetim kuruluşu, inşaatta çalıştırılan işçi ve ustaların mesleğinin erbabı olduğuna dair sertifika ve kullanılan malzemelerin TSE uygunluk belgelerini yapı müteahhidinden isteyebilir.

h) Yapı denetim kuruluşunun uygun görmediği malzeme, işçi, kalfa ve taşeron, yapı müteahhidi tarafından derhal şantiyeden uzaklaştırılır. Buna uyulmadığı ve ruhsat ve eklerine aykırı yapılan işler düzeltilmediği taktirde 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesine göre işlem yapılır.

ı) Yapı müteahhidi ve şantiye şefi, çalıştırdığı işçilerin iş güvenliği ve işçi sağlığından sorumludur, bu konuda yapı denetim kuruluşunun ikazlarına uymak zorundadır. Yapı müteahhidi ve şantiye şefi bu ikazlara uymadığı
takdirde, yapı denetim kuruluşu durumu ilgili bölge çalışma müdürlüğüne bildirir.

i) Yapı sahibi, il veya ilçe yapı denetim komisyonlarının izni olmadan ve denetim hizmet bedellerinin ödenmesine esas bölüm tamamlanmadan yapı denetim kuruluşunun değiştirilmesini isteyemez.

j) Yapı denetim kuruluşu, yapı sahibine, talebi halinde yapı müteahhidine ödeme yapılmadan önce ödemeye esas görüş bildirir.

k) Yapı denetim kuruluşlarının, uzman mühendis ve uzman mimarları, hiçbir şekilde yapı müteahhitliği yapamaz, şantiye şefliği görevinde bulunamaz ve başka bir denetim kuruluşundan aynı anda görev alamazlar.

l) Kontrol mühendisleri ve yardımcı kontrol elemanları, denetim hizmeti vereceği her yapı için Örnek 3'e uygun taahhütname ile diploma sureti ve meslek kuruluşuna kayıt belgesini ilgili idareye verir.

m) Kontrol mühendislerinin, denetleyebilecekleri toplam yapı inşaat alanı; inşaat mühendisleri veya mimarlar için 30.000 m2'yi, makine mühendisleri için 60.000 m2'yi, elektrik mühendisleri için 120.000 m2'yi hiçbir şekilde geçemez. Yardımcı kontrol elemanları da meslek grubuna göre yukarıda belirtilen miktarlar kadar yapı inşaat alanında denetim yapabilirler.

n) Yapı denetim kuruluşunun denetleyebileceği toplam yapı inşaat alanı, kuruluşun üzerinde başka denetim işi bulunmamak ve yapı aynı alanda ve tek ruhsata bağlı olmak şartıyla %10'a kadar artırılabilir.

Bu ve benzer şekilde aynı alanda ve tek ruhsata bağlı tek bir işin denetimi üstlenildiğinde yapının denetiminde görevlendirilecek kontrol mühendislerinin ve yardımcı kontrol elemanlarının (m) bendinde belirtilen, denetleyebilecekleri toplam yapı inşaat alanı, iki kat artırılır.

Teknik Personelin Yapı Denetim Kuruluşundaki İstihdam Süreci

Madde 7- Yapı denetim kuruluşları, ilk taahhütlerinden önce, bünyesinde bulundurması gereken asgari teknik personeli aşağıda belirtilen kurallara göre istihdam edecektir.

a) C sınıfı yapı denetim kuruluşu, ilk taahhüdünden önce; 4 üncü maddede belirtilen dört uzman mühendis veya mimarı, bir mimar veya kontrol mühendisini ve bir inşaat yardımcı kontrol elemanını, yapının taşıyıcı sistemi tamamlandıktan sonra da bir makine ve bir elektrik kontrol mühendisini, birer yardımcı kontrol elemanları ile birlikte istihdam edecektir.

Bu yapı denetim kuruluşunun denetlediği yapı inşaat alanı 30.000 m2'yi geçtiği takdirde, her 30.000 m2 için bir mimar veya inşaat kontrol mühendisini, 60.000 m2'yi geçtiği takdirde her 60.000 m2 için bir makine kontrol mühendisini, yardımcı kontrol elemanları ile birlikte istihdam edecektir.

b) B sınıfı yapı denetim kuruluşu, ilk taahhüdünden önce; 4 üncü maddede belirtilen yedi uzman mühendis veya mimarı, bir mimar veya inşaat kontrol mühendisini ve bir inşaat yardımcı kontrol elemanını, yapının taşıyıcı sistemi tamamlandıktan sonra bir makine ve bir elektrik kontrol mühendisini, birer yardımcı kontrol elemanları ile birlikte istihdam edecektir.

Bu yapı denetim kuruluşunun denetlediği yapı inşaat alanı 30.000 m2'yi geçtiği takdirde, her 30.000 m2 için bir mimar veya inşaat kontrol mühendisini, 60.000 m2'yi geçtiği takdirde her 60.000 m2 için bir makine kontrol mühendisini, 120.000 m2'yi geçtiği takdirde her 120.000 m2 için bir elektrik mühendisini, birer yardımcı kontrol elemanları ile birlikte istihdam edecektir.

c) A sınıfı yapı denetim kuruluşu, ilk taahhüdünden önce; 4 üncü maddede belirtilen onüç uzman mühendis veya mimarı ve diğer teknik personeli, B sınıfında öngörüldüğü şekilde istihdam edecektir.

d) Yapı denetim kuruluşu, jeoteknik etüt raporlarını, kendi uzmanlık konularıyla sınırlı olmak kaydıyla istihdam ettiği sorumlu uzman inşaat mühendisi vasıtasıyla kontrol edebileceği gibi, bu raporları kontrol etmek üzere rapor içeriğinin gerektirdiği durumlarda sorumlu uzman jeoloji ve/veya uzman jeofizik mühendislerini istihdam eder.

e) Ayrıca malzeme laboratuvarı kuran tüm yapı denetim kuruluşları, sorumlu bir uzman kimya mühendisi ile iki laboratuvar teknisyenini bulunduracaklardır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yapı Denetim Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları

Yapı Denetim Komisyonları

Madde 8- İlçe yapı denetim komisyonu; ilçe kaymakamının başkanlığında, il bayındırlık ve iskan müdürlüğünden bir mühendis veya mimar, merkez ilçe belediye başkanı veya görevlendireceği teknik temsilcisi, ilgili meslek odaları ile il ticaret ve/veya sanayi odasınca belirlenecek birer temsilciden oluşur.

İl yapı denetim komisyonu; bir vali yardımcısının başkanlığında, il bayındırlık ve iskan müdürlüğünden bir şube müdürü, il merkez belediyesi (büyük şehirlerde büyükşehir belediyesi) başkanı veya görevlendireceği teknik temsilcisi, ilgili meslek odaları ile il ticaret ve/veya sanayi odasınca belirlenecek birer temsilciden oluşur.

Yapı denetim üst komisyonu; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığından bir üyenin başkanlığında, Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünden, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünden, en az şube müdürü düzeyinde birer temsilci ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görevlendireceği birer temsilciden oluşur.

Yapı Denetim Komisyonlarının Çalışma Esasları

Madde 9- İl ve ilçe yapı denetim komisyonları, yapı denetim kuruluşlarının denetimini tamamladıkları her yapı için, bu denetimde görev alan yapı sorumluları hakkındaki sicilleri en geç 3 ay içerisinde düzenleyerek ilgili yerlere gönderirler. Bu sicil raporlarının, komisyonun bütün üyelerince imzalanması zorunludur.

Yapı sorumluları arasında doğabilecek ihtilaflar, öncelikle taraflar arasında imzalanan sözleşme hükümlerine göre, gerektiğinde konu ile ilgili yürürlükteki mevzuat hükümleri dikkate alınarak çözümlenir.

İhtilaf konuları, başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde karara bağlanır.

Tereddüte düşülen konular, komisyon görüşleriyle birlikte, başvuru tarihinden itibaren en geç 20 gün içerisinde yapı denetim üst komisyonuna gönderilir.

Yapı denetim üst komisyonuna gelen konular, en geç bir ay içerisinde nihai karara bağlanır.

Yapı denetim komisyonları, başkanın yazılı veya sözlü çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

Komisyon üyeleri, kanuni mazereti dışında her toplantıya katılmak zorundadır. Kanuni mazereti nedeniyle üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin yerine ilgili kurumunca yeni üye atanır.

Komisyon kararları çoğunlukla alınır, oyların eşit olması durumunda komisyon başkanının oyu esas alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

Sekreterya hizmetleri; yapı denetim üst komisyonu için Bakanlıkça, il yapı denetim komisyonu için il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce, ilçe yapı denetim komisyonu için kaymakamlıkça yürütülür.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yapı Sorumlularının Sicillerinin Tutulmasına Dair Usul ve Esaslar

Yapı Sorumlularının Sicillerinin Tutulması

Madde 10- İl ve ilçe yapı denetim komisyonları tarafından bu Yönetmeliğin eki Örnek-5'e uygun düzenlenen yapı denetim kuruluşu sicil raporu, yapı denetim üst komisyonuna, Örnek-6'ya uygun düzenlenen yapı müteahhidi sicil raporu üyesi bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasına, Örnek-7'ye uygun düzenlenen şantiye şefi, proje müellifi ve uzman mühendis ve uzman mimar sicil raporları, ilgili mühendislik ve mimarlık meslek odalarına gönderilir.

Ortalama sicil puanı, 60 (altmış) puanın altında olan yapı sorumluları olumsuz sicil almış sayılırlar. Olumsuz sicil verilmesinde, somut bilgi ve belgelere dayanılması esastır.

Olumsuz sicil alan yapı sorumluları il veya ilçe yapı denetim komisyonları tarafından her defasında, olumsuz sicil sebepleri belirtilerek, yazılı olarak uyarılır.

Son üç yıl içerisinde üç defa olumsuz sicil alan yapı denetim kuruluşları hakkında, 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesine göre işlem yapılır. Olumsuz sicil almış olan diğer yapı sorumluları hakkında ise mevzuatına göre ilgili meslek odasınca işlem yapılır.

Kontrol mühendisleri ile yardımcı kontrol elemanlarının sicilleri, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre tutulur.


BEŞİNCİ BÖLÜM
Yapı Denetim Hesabı ve Hizmet Bedellerinin Ödenmesine Dair Usul ve Esaslar

Yapı Denetim Hesabının Tutulması

Madde 11- Yapı denetim hesabı, ilgili idarelerin kendi muhasebe sistemine göre tutulur. Bu hesaplardan ödemeler, encümen kararına gerek olmadan, ita amirinin veya yetkilendirdiği kişinin imzası ile yapılır.

Sözleşme Süresi ve Hizmet Bedellerinin Tahsili

Madde 12- Yapı sahibi, yapı yaklaşık maliyetinin Katma Değer Vergisi hariç yapının toplam inşaat alanına göre cetvelde gösterilen oranlardan az olmamak üzere hesaplanan denetim hizmet bedelini, aşağıda belirtilen taksitler halinde yapı denetim hesabına yatırır.


Yapı ruhsatı alındıktan sonra iki yıl içerisinde inşaata başlanılmadığı veya başlandığı halde başlama müddeti ile birlikte beş yılda bitirilemediği durumlarda, İmar Kanunu gereği yeniden ruhsat alınacaktır.

Bu durumda, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasındaki sözleşme sona erer. Yapı sahibi önceki yapı denetim kuruluşu ile sözleşme yaparak işe devam edebileceği gibi, başka yapı denetim kuruluşu ile de sözleşme yaparak işe devam edebilir.

Toplam yapı inşaat alanı, yapı ruhsatında bulunan ve 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede tanımlanan usullere göre hesaplanan bina ve tesislerin toplam alanıdır. Bina ve tesislerin parsel sınırına kadar yapılan her türlü alt yapı tesisleri ile şantiye tesisleri bu alana dahildir.

Tek ruhsata bağlı olarak tek katlı ve yapı inşaat alanı 180 m2'yi geçmeyen birden fazla yapı yaptırıldığı takdirde bu yapılar yapı denetim kuruluşunun denetimine tabidir.

Hizmet bedeli taksitleri;

a) 1 inci taksit: Subasmana kadar olan bölüm için denetim hizmet bedelinin %20'sidir.

b) 2 nci taksit: Taşıyıcı sistem bölümü için denetim hizmet bedelinin %40'ıdır.

c) 3 üncü taksit: Çatı, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dahil yapının sıvaya hazır duruma getirilmiş bölümü için denetim hizmet bedelinin %20'sidir.

d) 4 üncü taksit: Kalan yapı bölümü için denetim hizmet bedelinin %20'sidir.
Bodrumlu yapılarda, hizmet bedelinin 1 inci taksidi %5 artırılır (%25), 2 nci taksidi %5 azaltılır (%35).

Yapı sahibi taksidini yatırmadan, müteakip bölümün inşaatına ilgili idarece izin verilmez.

Yığma yapılarda taşıyıcı sisteme, taşıyıcı olan duvarlar dahildir.

Güçlendirme, değiştirme gibi diğer yapım işlerinde, yapı yaklaşık maliyeti, proje müellifinin yapmış olduğu ve ilgili idarenin tasdik ettiği keşiftir. Bu gibi yapım işlerinde denetim hizmet bedeli, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşunun anlaştığı taksitler üzerinden yapı denetim hesabına yatırılır.

Yapı yaklaşık maliyeti, denetim hizmeti verilen yıl fiyatları ile belirlenir. Bir sonraki yıla devreden işlerin yapı denetim hizmet bedeli, ertesi yılın, yani uygulama yılı fiyatları ile değerlendirilir. Bu durumda yıl sonu itibarı ile yapı hangi safhada olursa olsun bu yönetmelik eki Örnek-8'e uygun bir tespit tutanağı düzenlenir ve yapı bölümünün kısmi oranı belirlenir. Bu oran üzerinden yapı denetim kuruluşuna ödeme yapılarak yıl sonu itibariyle hesap kesilir. Yapı bölümünün kısmi oranını ilgili idare belirler.

Yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında imzalanan sözleşme kapsamında 2 yılda başlanamayan ve 5 yılda bitirilemeyen işlerle, inşaatın herhangi bir aşamasında genel hükümler çerçevesinde sözleşmesi tasfiye edilmiş
işlerde, seviye tespiti yukarıda açıklandığı şekilde yapılır.

Hizmet Bedellerinin Ödenmesi

Madde 13- Yapı denetim kuruluşu, madde 12'de belirtilen her yapı bölümü için bu bölümlerin tamamlanmasını müteakip, bu Yönetmelik eki Örnek-9'a uygun hakediş raporu düzenler. Ancak yapı ruhsatının alınmasını müteakip, talebi halinde ilk taksit, teminat karşılığı yapı denetim kuruluşuna avans olarak ödenir. İlk taksit karşılığı, su basman bölümüne ait denetim hizmeti tamamlandıktan sonra düzenlenecek ilk hakedişten avans mahsup edilir ve teminat idaresince iade edilir.

Düzenlenen hakediş raporu, yapı sahibi ve ilgili idarenin yetkili birimince onaylandıktan sonra bedeli, en geç on beş gün içerisinde yapı denetim kuruluşuna ödenir. Hakediş raporu ayrıca il veya ilçe yapı denetim komisyonuna bilgi için gönderilir.

Yapı denetim kuruluşu hakediş raporuna, yapının bu bölümünde çalıştırdığı teknik elemanların Örnek-10'a uygun personel bildirgesini ve maaş bordrolarını da eklemek zorundadır.

Yapı; kooperatif, toplu konut gibi birden fazla bloktan oluşuyor ise ve her bir yapı bölümünün inşaatı üç aydan fazla sürüyorsa, yapı denetim kuruluşu, üç ayın sonunda bloklardan biten yapı bölümleri için hesap edilen kısmi oran üzerinden hakediş düzenler ve bu hizmet bedeli yapı denetim kuruluşuna ödenir.


ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Sözleşme ve Taahhütnamelerin Düzenlenmesi

Madde 14- 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede geçen; Örnek-11'e uygun, yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında; Örnek-12'ye uygun, yapı müteahhidi ile şantiye şefi arasında; Örnek-13'e uygun, yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi arasında yapılacak sözleşmeler ile gerektiğinde idareye verilecek Örnek-14'e uygun yapı sahibinin yapı müteahhitliği ve/veya şantiye şefliği taahhütnameleri bu yönetmelik eki örneklerde belirtilen asgari şartları
taşıyacaktır.

Yapı sahibi, yapım işi için anlaşma yaptığı yapı müteahhidini hiçbir şekilde vekil tayin edemez.

Şantiye şefliği görevini inşaat mühendisleri veya mimarların üstlenmesi esastır. Ancak yapının özelliğine göre bu görevi diğer mühendisler de üstlenebileceği gibi beraber de yürütebilirler.

Şantiye şefinin görev yapacağı toplam yapı inşaat alanı, 30.000 m2'yi geçemez.


Yapı Denetim Sertifikası Düzenlenmesi

Madde 15- 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesinde geçen yapı denetim sertifikası, yapı kullanma izninin verilmesini müteakip, ilgili idare tarafından Örnek-15'e uygun olarak 15 gün içerisinde düzenlenip, yapının görünen bir yerine asılır.

Yürürlük

Madde 16- Bu Yönetmelik 10/7/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

-- o --


Bilgisayarıma indir...Kaydet


Yasa Başlıklarına Dön ...................... Sayfanın Başına DönSayfa tasarım © Eylem Selen - Ekim 2000